【www.holeeorg.cn--作文大全】

 水是金汤玉浆,灌满粮囤谷仓。

 庄稼一枝花,全靠肥当家。

 种地不上粪,等于瞎胡混。

 人靠地养,地靠粪养。

 会耕会耪,无粪不长。

 粪是庄稼宝,离它长不好。

 雨水节,雨水代替雪。

 雨水非降雨,还是降雪期。

 春雨贵如油。

 七九河开,八九雁来。

 七九六十三,路上行人把衣宽。

 七九八九雨水节,种田老汉不能歇。

 雨水到来地解冻,化一层来耙一层。

 麦田返浆,抓紧松耪。

 顶凌麦划耪,增温又保墒。

 麦子洗洗脸,一垄添一碗。

 麦润苗,桑润条。

 种地别夸嘴,全凭肥和水。

 粪大水勤,不用问人。

 有收无收在于水,收多收少在于肥。

 低产变高产,水是第一关。

 黄河水可用不可靠,来水赶快把麦浇。

 黄河水可用不可靠,来水快把白茬浇。

 水来蓄满塘,用时不慌张。

 蓄水如囤粮,水足粮满仓。

 水满塘,粮满仓,塘中无水仓无粮。

 水是庄稼血,肥是庄稼粮。

 水是庄稼血,没有了不得。

 待要庄稼好,底粪要上饱。

 地里铺上粪,家里座上囤。

 春天粪筐满,秋天粮仓满。

 春天比粪堆,秋后比粮堆。


查看更多作文大全相关内容,请点击作文大全

2024 作文大全网版权所有. 京ICP备19018277号